Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

twentyseventh
twentyseventh
5746 8051
ctł7
twentyseventh
5730 55ce
ctł4
twentyseventh
5725 7cbb
ctł3
twentyseventh
5722 000b
ctł2
twentyseventh
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do Ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
twentyseventh
5755 dfc7
ctł9
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaforgetit forgetit
twentyseventh
twentyseventh
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable
twentyseventh
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart vianoticeable noticeable
5931 8570
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianoticeable noticeable
twentyseventh
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle vianoticeable noticeable

June 24 2015

twentyseventh
3298 5695
twentyseventh
3845 071b
twentyseventh
I jeszcze mam teraz Ciebie - nie wolno mi umrzeć, bo byś płakała
— Jacek Podsiadło "Być może nalezało mówić"
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
twentyseventh
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoulforme soulforme
twentyseventh
2441 3390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
twentyseventh
2102 3ae4
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viasoulforme soulforme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl